کد
ش.ش
نام پدر نام
نام خانوادگی
شغل
مسئولیت
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
محل شهادت
سن
تصویر
 
 جزئیات
 ١٠٠١
 ١٦٠٤
 حسن  غلامعلی
 جندقی رجبی
 معلم
 تک تیرانداز
 ١٠ /٠٤ /١٣٣٣
 ٠٥ /٠٥ /١٣٦٧
 اسلام آباد غرب
 ٣٤
 
 جزئیات
 ١٠٠٢
 
 سید میرزا  سید جلال
  آقامیری
 محصل
 
 ٠٤ /٠١ /١٣٤٤
 ٢٢ /١١ /١٣٥٧
 تهران - پادگان جی
 ١٤
 
 جزئیات
 ١٠٠٣
 
 اصغر  محسن
 افخمی
 پاسدار
 رزمنده
 ٠٢ /٠١ /١٣٣٨
 ٠١ /٠٩ /١٣٥٨
 آذرغربی- بوکان
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠٠٤
 
 رضی ا...  ابراهیم
 پالیزبان
 کارمند بانک
 رزمنده
 ١٥ /٠٩ /١٣٣٠
 ٠٧ /١٠ /١٣٥٩
 ایلام - کنجان چم
 ٢٩
 
 جزئیات
 ١٠٠٥
 
 رضی ا...  محسن
 پالیزبان
 دانشجو
 رزمنده
 ١١ /٠٤ /١٣٣٧
 ١٥ /٠٩ /١٣٥٩
 ایلام - کنجان چم
 ٢٢
 
 جزئیات
 ١٠٠٦
 
 حسين  احمد
 پالیزبان
 دانشجوي رشته شيمي دانشگاه اهواز
 تخريبچي و اطلاعات عمليات
 ٢٢ /٠٦ /١٣٤٦
 ١١ /١١ /١٣٦٥
 شلمچه
 ١٩
 
 جزئیات
 ١٠٠٧
 
 فصل اله   حجت اله
 احمدوند
 سرباز وظیفه
 فرمانده دسته
 ١٠ /١١ /١٣٤١
 ٠٢ /٠٢ /١٣٦٢
 مهاباد
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠٠٨
 
 قربان علی  مصطفی
 حجتی
 امام جماعت مسجد سیدالشهدا
 مدیر داخلی کمیته منطقه ۸ تهران
 ٠١ /٠١ /١٣٢١
 ٠٨ /١٢ /١٣٦٠
 تهران
 ٤٠
 
 جزئیات
 ١٠٠٩
 
 علي اصغر  فرهاد
 بجنوردی
 پاسدار
 تک تیر انداز
 ٠٧ /١١ /١٣٣٩
 ١٧ /٠٦ /١٣٦٠
 بازی دراز
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠١٠
 
 ابراهیم  حیدر
 محمودی
 
 رزمنده
 ٠١ /٠١ /١٣٢٦
 ١٧ /٠٧ /١٣٦٠
 کرخه نور
 ٣٥
 
 جزئیات
 ١٠١١
 
 علی اکبر  مجید
 مجیدی فر
 سرباز وظیفه
 آر-پی-چی زن
 ٢٢ /٠٢ /١٣٤٠
 ٠٤ /٠١ /١٣٦١
 تنگه رقابیه
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠١٢
 
 محمد نبی  علی حیدر
 اتابکی
 كارمند مخابرات
 رزمنده
 ٠١ /٠٤ /١٣٣٨
 ٠٣ /٠٣ /١٣٦١
 خرمشهر
 ٢٣
 
 جزئیات
 ١٠١٣
 
 علی  حسن
 برادری سنجانی
 محصل
 مسئول دسته
 ٠١ /٠١ /١٣٤٣
 ٠٤ /٠٣ /١٣٦١
 خرمشهر
 ١٨
 
 جزئیات
 ١٠١٤
 
 اوترخان  مسعود
 احمدی
 سرباز وظیفه
 رزمنده
 ٠١ /٠١ /١٣٣٩
 ٢٠ /٠٣ /١٣٦٠
 سوسنگرد
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠١٥
 
 نصرا...  محمدرضا
 رحیمی
 دانشجو
 
 ٢٨ /٠٣ /١٣٣٨
 ٢٢ /٠٣ /١٣٦١
 تهران تقاطع رودکی دامپزشکی
 ٢٣
 
 جزئیات
 ١٠١٦
 
 احمد  محمد
 ملکی
 محصل
 رزمنده
 ٠١ /٠١ /١٣٣٨
 ١٤ /٠٧ /١٣٦١
 سومار
 ٢٤
 
 جزئیات
 ١٠١٧
 
 احمد  بهروز
 ملکان
 محصل
 رزمنده
 ١٥ /٠٦ /١٣٤٤
 ٠٢ /١١ /١٣٦١
 باته کوه
 ١٧
 
 جزئیات
 ١٠١٨
 
 محمد علی  غلامرضا
 آبسالان
 كارمند ايران خودرو
 دیدبان
 ٢٢ /١٢ /١٣٣١
 ٢٠ /٠٩ /١٣٦١
 سومار
 ٣٠
 
 جزئیات
 ١٠٢٠
 
 حسین  محمد
 قربانی دستجردی
 محصل
 رزمنده
 ٢٣ /٠٦ /١٣٤٢
 ١٩ /٠٢ /١٣٦١
 شلمچه
 ١٩
 
 جزئیات
 ١٠٢١
 
 حسین  قاسم
 قربانی دستجردی
 محصل
 رزمنده
 ١٥ /٠١ /١٣٤٩
 ٢١ /١٠ /١٣٦٥
 شلمچه
 ١٧