شهید حیدر محمودی

   ١٠١٠
   محمودی
   حیدر
   ابراهیم
   
   
   ١ فروردین ١٣٢٦
   ١٧ مهر ١٣٦٠
   کرخه نور
   رزمنده
 
 
توضیحات