فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  اکبری  
 

شهادت: ٢٧ /١١ /١٣٦٤

محل شهادت: فاو - اروندرود
سن: ١٨

 
     
  حاجی آقایی خیابانی  
 

شهادت: ٣٠ /١٠ /١٣٦٥

محل شهادت: شلمچه
سن: ٢٣

 
     
  دهقان منگابادی  
 

شهادت: ١٨ /٠٢ /١٣٦١

محل شهادت: شلمچه
سن: ٢٧

 
     
  خباز  
 

شهادت: 

محل شهادت: 
سن: ٠

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.ir
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info [a] yaraneasmany.ir

 آخرین اسامی  ملاحسني
 شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی