فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  توکلی زاده  
 

شهادت: ٢١ /١١ /١٣٦٤

محل شهادت: جزیره- ام الرصاص
سن: ١٨

 
     
  معماریان  
 

شهادت: ٠١ /٠٨ /١٣٦٢

محل شهادت: مریوان-بانه
سن: ٢١

 
     
  غفارپور  
 

شهادت: ٠١ /٠١ /١٣٦٢

محل شهادت: فکه
سن: ٠

 
     
  آصفی  
 

شهادت: ٠١ /٠١ /١٣٦٢

محل شهادت: سومار
سن: ٠

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.ir
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info [a] yaraneasmany.ir

 آخرین اسامی  ملاحسني
 شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی