فهرست شهداء ثبت شده
 
 به انتخاب سیستم
  احمدزاده سقرلو  
 

شهادت: ٢٦ /٠٧ /١٣٦٠

محل شهادت: چغالوند(گیلانغرب)
سن: ٢٠

 
     
  امیدی خراطی  
 

شهادت: 

محل شهادت: 
سن: ٠

 
     
  ملكان  
 

شهادت: ٢١ /١٠ /١٣٦٥

محل شهادت: پاسگاه زید عراق
سن: ١٨

 
     
  قرباني دستجردي  
 

شهادت: ٠٨ /٠٧ /١٣٥٩

محل شهادت: کردستان جوانرود
سن: ٢٠

 
     
 
   
 لینک ها

 http://yaraneasmany.ir
 http://yaraneasmany.blogfa.com
 info [a] yaraneasmany.ir

 آخرین اسامی  ملاحسني
 شهبازي
 قرباني دستجردي
 آجورلو
 تقوي
 حيدري
 حيدري
  کاووسی
 زارع
 حشمتی