کد
ش.ش
نام پدر نام
نام خانوادگی
شغل
مسئولیت
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
محل شهادت
سن
تصویر
 
 جزئیات
 ١٢٦٢
 
   محمود
 حيدري
 
 رزمنده
 
 
 
 ٠
 
 جزئیات
 ١٢٦٣
 
   محمد
 تقوي
 
 رزمنده
 
 
 
 ٠
 
 جزئیات
 ١٢٦٤
 
   عبدا...
 آجورلو
 
 رزمنده
 
 
 
 ٠
 
 جزئیات
 ١٠١٩
 
 حسين  احمد
 قرباني دستجردي
 پاسدار
 پزشكيار
 ١٤ /٠١ /١٣٣٩
 ٠٨ /٠٧ /١٣٥٩
 کردستان جوانرود
 ٢٠
 
 جزئیات
 ١٢٦٥
 
 علی اشرف  علي اوسط
 شهبازي
 معلم مدرسه امام جعفر صادق(ع)
 رزمنده
 ٠٢ /٠١ /١٣٣٨
 ١٨ /٠٤ /١٣٦٧
 شاخ شميران
 ٢٩
 
 جزئیات
 ١٢٦٦
 
 علي اكبر  حميدرضا
 ملاحسني
 محصل
 پيك گردان عمار
 ٠٥ /٠٥ /١٣٤٤
 ١٢ /٠٨ /١٣٦٢
 پنجوين
 ١٨