کد
ش.ش
نام پدر نام
نام خانوادگی
شغل
مسئولیت
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
محل شهادت
سن
تصویر
 
 جزئیات
 ١٠٢٢
 
 علی  محمد
 احمدی شهرابی
 پاسدار
 رزمنده
 ٢٨ /١٠ /١٣٤٤
 ١٢ /١٢ /١٣٦٥
 شلمچه
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠٢٣
 
 رضا  حسن
 احمدی شهرابی
 محصل
 رزمنده
 ١٤ /١٢ /١٣٤٥
 ١٤ /٠٤ /١٣٦٥
 قلاویزان(مهران)
 ٢٠
 
 جزئیات
 ١٠٢٤
 
 علی اکبر  اصغر
 مقدم شعار
 کادر ارتش
 رزمنده
 ٠٥ /١٠ /١٣٣٥
 ٢٢ /٠١ /١٣٦٢
 فکه
 ٢٧
 
 جزئیات
 ١٠٢٥
 
 علی اکبر  محمد
 مقدم شعار
 پاسدار
 فرمانده گروهان
 ١٤ /٠٧ /١٣٤٤
 ٣٠ /٠٣ /١٣٦٧
 تپه های شیخ محمد عراق
 ٢٣
 
 جزئیات
 ١٠٢٦
 
 علی  محمود
 شعبانی
 
 رزمنده
 ٠١ /٠١ /١٣٤٥
 ١٧ /٠٤ /١٣٦٥
 مهران
 ٢٠
 
 جزئیات
 ١٠٢٧
 
 علی محمد  حسین
 شعبانی
 سرباز وظیفه
 رزمنده
 ٠١ /١٠ /١٣٤٠
 ١٣ /٠٤ /١٣٦٢
 بوکان- مهاباد
 ٢٢
 
 جزئیات
 ١٠٢٨
 ٩٠٩٣
 جعفر  حمیدرضا
 احمدزاده سقرلو
 سرباز وظیفه
 تک تیرانداز
 ٢٦ /١٢ /١٣٤٠
 ٢٦ /٠٧ /١٣٦٠
 چغالوند(گیلانغرب)
 ٢٠
 
 جزئیات
 ١٠٢٩
 
 جعفر  محمود رضا
 احمدزاده سقرلو
 
 رزمنده
 ٠٧ /٠٤ /١٣٤٤
 ٢٣ /١٢ /١٣٦٣
 جزیره مجنون
 ٢٠
 
 جزئیات
 ١٠٣٠
 
 ولی ا...  محمدرضا
 فراهانی پویا
 محصل
 رزمنده
 ٢٣ /٠٢ /١٣٤٤
 ٢٩ /٠٤ /١٣٦١
 شلمچه
 ١٧
 
 جزئیات
 ١٠٣١
 
 ولی ا...  محمد جواد
 فراهانی پویا
 محصل
 تک تیرانداز
 ٢٠ /٠٦ /١٣٤٦
 ٠٣ /٠٩ /١٣٦٢
 پنجوین
 ١٦
 
 جزئیات
 ١٠٣٢
 
 محرم  امير
 ملارضا
 پاسدار
 امدادگر
 ٠١ /٠١ /١٣٤٤
 ٢٩ /٠٨ /١٣٦٢
 پنجوین
 ١٩
 
 جزئیات
 ١٠٣٣
 
 محرم  حميد
 ملارضا
 محصل
 رزمنده
 ١٨ /٠١ /١٣٤٩
 ٠١ /٠٥ /١٣٦٧
 شلمچه
 ١٨
 
 جزئیات
 ١٠٣٤
 
 مختار  رسول
 بسته ای
 کارمند
 آر-پی-چی-زن
 ٠٣ /١٠ /١٣٣٩
 ٢٦ /٠٧ /١٣٦٥
 مهران
 ٢٦
 
 جزئیات
 ١٠٣٥
 
 احمد  ناصر
 صفاری
 محصل
 رزمنده
 ٠٣ /٠٣ /١٣٤٨
 ٢١ /١٠ /١٣٦٥
 شلمچه
 ١٨
 
 جزئیات
 ١٠٣٦
 
 احمد  سعید
 صفاری
 پاسدار
 رزمنده
 ٢٨ /٠١ /١٣٤٥
 ٠٥ /٠٥ /١٣٦٧
 اسلام آبادغرب
 ٢٢
 
 جزئیات
 ١٠٣٧
 
 زین العابدین  محمد صادق
 صفاری
 محصل
 تک تیرانداز
 ٠١ /٠١ /١٣٤٧
 ٠٢ /٠٩ /١٣٦٢
 پنجوین
 ١٦
 
 جزئیات
 ١٠٣٨
 
 یوسف علی  حمید رضا
 سالاری
 سرباز وظیفه
 ارشد گروهان
 ٢٢ /٠٧ /١٣٤٢
 ١٥ /٠٨ /١٣٦٢
 کردستان - منطقه کوه نوری
 ٢٠
 
 جزئیات
 ١٠٣٩
 
 ذبیح ا...  فرامرز(مهدی)
 اصفهانی
 کارمند
 فرمانده دسته
 ٠١ /٠٨ /١٣٤١
 ٢٢ /٠١ /١٣٦٢
 شهرمانی
 ٢١
 
 جزئیات
 ١٠٤٠
 
 حبیب ا...  خداداد
 ذبیحی
 روحانی
 تبلیغات
 ٠١ /٠١ /١٣٣٨
 ٢١ /١٠ /١٣٦٥
 شلمچه دریاچه ملمی
 ٢٨
 
 جزئیات
 ١٠٤١
 
 علی محمد  صادق
 تقوی زاده
 پاسدار
 مسئول بسیج سپاه ایرانشهر
 ١١ /٠٥ /١٣٤٣
 ١٩ /١٢ /١٣٦٧
 ایرانشهر
 ٢٥