شهید احمد پالیزبان

   ١٠٠٦
   پالیزبان
   احمد
   حسين
   
   دانشجوي رشته شيمي دانشگاه اهواز
   ٢٢ شهریور ١٣٤٦
   ١١ بهمن ١٣٦٥
   شلمچه
   تخريبچي و اطلاعات عمليات
 
 
توضیحات