شهید محمد ملکی

   ١٠١٦
   ملکی
   محمد
   احمد
   
   محصل
   ١ فروردین ١٣٣٨
   ١٤ مهر ١٣٦١
   سومار
   رزمنده
 
 
توضیحات