شهید حسن برادری سنجانی

   ١٠١٣
   برادری سنجانی
   حسن
   علی
   
   محصل
   ١ فروردین ١٣٤٣
   ٤ خرداد ١٣٦١
   خرمشهر
   مسئول دسته
 
 
توضیحات