شهید علي اوسط شهبازي

   ١٢٦٥
   شهبازي
   علي اوسط
   علی اشرف
   
   معلم مدرسه امام جعفر صادق(ع)
   ٢ فروردین ١٣٣٨
   ١٨ تیر ١٣٦٧
   شاخ شميران
   رزمنده
 
 
توضیحات