شهید ابراهیم صمدیار

   ١٠٧٥
   صمدیار
   ابراهیم
   اسماعیل
   
   سرباز وظیفه
   ٢٠ مهر ١٣٣٩
   ٣٠ فروردین ١٣٦٣
   جزیره مجنون ایستگاه حین
   رزمنده
 
 
توضیحات