شهید غلامرضا اکبری

   ١٠٤٨
   اکبری
   غلامرضا
   رحمت ا...
   
   محصل
   ١٤ مرداد ١٣٤٧
   ٢٧ بهمن ١٣٦٤
   فاو - اروندرود
   تک تیرانداز
 
 
توضیحات