شهید پرویز کاووسی

   ١٢٦٠
    کاووسی
   پرویز
   محمد
   
   
   ١٠ دی ١٣٤٠
   ٢٤ شهریور ١٣٦٤
   گوزیل پاوه
   رزمنده
 
 
توضیحات