شهید جعفر حیدریان

   ١١٨٥
   حیدریان
   جعفر
   محسن
   
   
   ١ فروردین ١٣٣٨
   ٢٢ بهمن ١٣٥٧
   
   تظاهرات کننده علیه رژیم شاهنشاهی
 
 
توضیحات