شهید  عبدالکریم حاجی آقایی خیابانی

   ١١٦٢
   حاجی آقایی خیابانی
    عبدالکریم
   رحیم
   
   روحانی
   ١ فروردین ١٣٤٣
   ٣٠ دی ١٣٦٥
   شلمچه
   رزمنده
 
 
توضیحات