شهید احمد خراسانی گرده کوهی

   ١١٣٨
   خراسانی گرده کوهی
   احمد
   حسین
   
   خواربار فروشی
   ١ فروردین ١٣٣٦
   ١٠ اردیبهشت ١٣٦١
   جنوب فکه
   آرپی چی زن
 
 
توضیحات